Eshop webhracky.cz používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu webhracky.cz s tím souhlasíte. Více info Zde. Rozumím X

Zákaznické informaceObchodní podmínky internetového obchodu webhracky.cz

I. Všeobecná ustanovení

1.1.  Provozovatelem internetového obchodu webhracky.cz je společnost RYO-Ing. Miroslav Ryljak, IČO: 14051311, IČ: 1020301678 se sídlem Pionierska 325, 916 21 Čachtice, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ŽU v Novom Meste nad Váhom, ŽO 304-2055, tel: 00421948034345 email: info@webhracky.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Trenčianska 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: Trenčianska 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

1.2.  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu webhracky.cz (dále jen kupující).

1.3.  Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.  Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu webhracky.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Zb., obchodním zákoníkem SR, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.  Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6.  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10.2010. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

1.7.   Vyplněním objednávkového formuláře a zvolením souhlasu o zasílání novinek na email souhlasíte s pravidelným zasíláním novinek na email uvedený v objednávkovém formuláři. Zasílání informačních emailů je možné zrušit přímo v informačním emailu, nebo na vyžádání.

II. Předmět smlouvy

2.1.  Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.  Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz.

2.3.  Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu webhracky.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.  Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.  Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6.  Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III. Objednávka zboží, storno objednávky

3.1.  Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2.  Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží.

3.3.  Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží tímto způsobem: Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu webhracky.cz.

3.4.  Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 24 hodin po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

3.5.  Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

3.6.  Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.7.  Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

3.8.  Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

3.9.  Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

IV. Místo plnění

4.1.  Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu.

V. Cena a platba

5.1.  Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

5.2.  K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

5.3.  Kupní cena za dodávané zboží a náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou České poště s.p.

5.4.  Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím uhrazením v plné výši za samostatnou část dodávky České pošteě s.p. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

5.5.  Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

5.6.  Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VI. Dodací lhůta

6.1.  V případě, že zboží má prodávající skladem zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 7-10 pracovních dní).  Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami České pošty s.p. (cca tri dny pro Českou republiku) .         Česká pošta uschovává nevyzvednáté zásilky (obchodní i dobírkové balíky)   7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

6.2.  V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci ve lhůtách dle předchozího odstavce, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice.

VII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

7.1.  Prodávajíci dodá zboží dobírkovou službou České pošty za 199,-Kč (včetně DPH).
        nebo dodá zboží dobírkovou službou Dobírka kurýrem PPL za 149,-Kč (včetně DPH).

7.2.  Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1.  Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí .

8.2.  Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu webhracky.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

9.2.  Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

9.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující  vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

9.4.  Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

9.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

9.6.  Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

9.7.  Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

9.8.  Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena navýšená o nové poštovné.  


• Z věrnostního programu je vyřazen spotřebitel, který poruší obchodní podmínky. Firma Ryo-RYLJAK (www.webhracky.cz) si vyhrazuje právo změn podmínek, jakož i udělování nároku na zařazení do věrnostního programu.

X. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

10.1.  Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

10.2.  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu webhracky.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

10.3.  Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.

10.4.  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 00421948034345 a to v pracovní dny 9:00 do 15:00 hod nebo na info@webhracky.cz

10.5.  Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

10.6.  Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.XI. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

11.1.  Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

11.2.  Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

11.3.  Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu webhracky.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.